สินค้าและบริการ

งานด้านสิ่งแวดล้อม
ราคา : สอบถามเพิ่มเติม

ภาพรวมของงานด้านนี้ คือ งานที่เกี่ยวข้องต่อสภาพสิ่งแวดล้อม หรือคุณลักษณะของธรรมชาติโดยใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ของมนุษย์เป็นตัวประเมินคุณค่าอันเป็นคุณประโยชน์ต่อมวลมนุษย์ว่าเปลี่ยนแปลงมากน้อยเพียงใดต่อการดำรงชีวิต

 

เรา F&E เป็นผู้จัดหาอุปกรณ์ฯ ตามคุณสมบัติที่เหมาะสมต่อมาตรฐานการผลิตด้านวิศวกรรม, วิทยาศาสตร์, นาโนเทคโนโลยี สิ่งแวดล้อมมารวบรวมเป็นระบบงานโดยผู้มีประสบการณ์ทุกๆ ด้าน เพื่อกำหนดเป็นหลักการวิธีปฏิบัติ ให้สอดคล้องกับปัญหามลพิษที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนั้นให้กลับมาดำรงความเป็นธรรมชาติเหมือนเดิมหรือใกล้เคียง ส่งผลการมีคุณประโยชน์ต่อมนุษย์ สัตว์ ทุกๆ ชนิด และระบบนิเวศน์ของธรรมชาติแต่ละท้องที่ร่วมประโยชน์ต่อกัน

 

งานระบบป้องกัน รักษา และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมที่ F&E มีทักษะบริการครบวงจร ได้แก่

1. ระบบป้องกัน น้ำมันหรือของเหลวหนืดย่อยสลายยาก ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและระบบนิเวศน์ในลำธารแม่น้ำ ทะเล และ ดินทรายต่างๆ (Oil Spill Control Systems)

2. ระบบกำจัดกลิ่น ของเน่าเสีย และสิ่งปฏิกูลที่เกิดจากกองขยะ เป็นต้น

3. ระบบ สร้างพลังงานจากธรรมชาติ เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ มาเก็บสำรองใช้ให้เป็นประโยชน์ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

4. งานที่ก่อเกิดมลพิษ สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมอื่นๆ

 

เรายินดีน้อมรับ ข้อมูล ปัญหา ตลอดจนผู้ที่มีเจตจำนงเข้าร่วมเป็นคณะที่ปรึกษาเฉพาะด้าน เพื่อร่วมแนะนำข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบสิ่งแวดล้อม มาร่วมจรรโลง รักษา คุณสมบัติสิ่งแวดล้อมหรือธรรมชาติที่อยู่ในบรรยากาศ พื้นผิวของโลกใบนี้ให้อยู่อาศัยได้อย่างสันติสุขร่วมกัน โดยยึดหลักการว่า เรามีจิตสำนึกและจิตใต้สำนักร่วมรับผิดชอบต่อโลกใบนี้ร่วมกัน

 

งานบริการโครงสร้างขั้นพื้นฐานเพื่อความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

      เนื่องจากงานฯ จำเป็นต้องประกอบอุปกรณ์ฯ รวมเข้ากันเป็นระบบฯ เพื่อใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมตามวัตถุประสงค์ของสถานที่และเจ้าของโครงการฯ

      เราในฐานะผู้มีวิสัยทัศน์ อาสามาดำเนินกิจการฯ เรื่องนี้ โดยมีความมุ่งหมายหลักต่อการมีส่วนร่วมสร้างความปลอดภัยต่อสิ่งมีชีวิต, สิ่งปลูกสร้างและธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ให้ดำรงอยู่ร่วมกันอย่างสมดุล ปกติสุข น่าอภิรมย์เกิดขึ้นแก่โลกของเรา

     เราจึงขออาสาเป็นศูนย์รวม  โดยเฉพาะ “บุคลากร” มืออาชีพมาตรฐานสากลแต่ละวิชาชีพ ผู้มีความรู้ ประสบการณ์และทักษะฝีมือที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อมของงาน“ด้านวิทยาศาสตร์”,“ด้านสถาปัตย์/วิศวกรรม”,ด้านเทคนิค/ประสบการณ์” รวมเป็นทีมงานส่วนหนึ่งเพื่องานโครงสร้างฯ ตามวัตถุประสงค์ให้บรรลุผลสำเร็จตามมาตรฐานฯ สร้างความเชื่อมั่นต่อการเผชิญภัยพิบัติจากมนุษย์และธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้น ที่ไหน อย่างไร เมื่อใด (ไม่มีผู้ใดทราบ)