สินค้าและบริการ

สินค้าและบริการ >> งานบริการ>> งานบริการขั้นพื้นฐานเพื่อความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

งานบริการขั้นพื้นฐานเพื่อความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
ราคา : สอบถามเพิ่มเติม

งานบริการขั้นพื้นฐานเพื่อความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

       เนื่องจากงานฯ จำเป็นต้องประกอบอุปกรณ์ฯ รวมเข้ากันเป็นระบบฯ เพื่อใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมตามวัตถุประสงค์ของสถานที่และเจ้าของโครงการฯ

       เราในฐานะผู้มีวิสัยทัศน์ อาสามาดำเนินกิจการฯ เรื่องนี้ โดยมีความมุ่งหมายหลักต่อการมีส่วนร่วมสร้างความปลอดภัยต่อสิ่งมีชีวิต, สิ่งปลูกสร้างและธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ให้ดำรงอยู่ร่วมกันอย่างสมดุล ปกติสุข น่าอภิรมย์เกิดขึ้นแก่โลกของเรา

       เราจึงขออาสาเป็นศูนย์รวม  โดยเฉพาะ “บุคลากร” มืออาชีพมาตรฐานสากลแต่ละวิชาชีพ ผู้มีความรู้ ประสบการณ์และทักษะฝีมือที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อมของงาน “ด้านวิทยาศาสตร์”, “ด้านสถาปัตย์ / วิศวกรรม”, “ด้านเทคนิค/ประสบการณ์” รวมเป็นทีมงานส่วนหนึ่งเพื่องานโครงสร้างฯ ตามวัตถุประสงค์ให้บรรลุผลสำเร็จตามมาตรฐานฯ สร้างความเชื่อมั่นต่อการเผชิญภัยพิบัติจากมนุษย์และธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้น ที่ไหน อย่างไร เมื่อใด (ไม่มีผู้ใดทราบ)