สินค้าและบริการ

สินค้าและบริการ >> งานบริการ>> การปฏิบัติงานโครงสร้างด้านวิศวกรรมและเทคนิค

การปฏิบัติงานโครงสร้างด้านวิศวกรรมและเทคนิค
ราคา : สอบถามเพิ่มเติม

การปฏิบัติงานโครงสร้าง ด้านวิศวกรรมและเทคนิค

  1. สำรวจสถานที่ เพื่อ ประมาณการออกแบบ คำนวณ กำหนดการใช้วัสดุ อุปกรณ์เข้ากับระบบฯ ให้เหมาะสมตรงตามประเภท วัตถุประสงค์การใช้งาน ณ สถานที่ใช้ประโยชน์
  2. จัดทำบัญชี รายการวัสดุ อุปกรณ์ จำนวน, พร้อมคุณสมบัติ ของวัสดุฯ
  3. จัดทำตารางแบบแผนงานขั้นแรก ตั้งแต่เริ่มต้น จนบรรลุผลเสร็จสิ้นของงาน
  4. ตรวจรับมอบวัสดุ อุปกรณ์ ณ สถานที่ส่งมอบ (FAT) ก่อนส่งไปติดตั้งใช้งาน ณ (SAT)

        หรือสถานที่ฯ

  1. จัดทำหนังสือคู่มือการใช้งาน และการบำรุงรักษาฯ พร้อมสาธิต ทดสอบ (Training)
  2. จัดทำการสัมมนา และ เรียนรู้การใช้งานภาคปฏิบัติ (Worst Case Scenario)

         - คุณสมบัติ, ประโยชน์ของวัสดุฯ อุปกรณ์

         - วิธีการใช้งานอย่างถูกต้อง

         - วิธีการเก็บรักษา อุปกรณ์อย่างถูกวิธี

         - ขั้นตอน วิธีการ ตรวจสอบ ทดสอบเพื่อความพร้อมของการใช้งาน

         - การบำรุงรักษาประจำ, ระยะเวลา เพื่อความสมบูรณ์ การใช้งานของระบบฯ อย่างมี

           ประสิทธิภาพ 100%

  1. มีผู้เชี่ยวชาญ (Audit) มาตรวจสอบฯ และรับรองแนะนำ ภายในระยะเวลาที่กำหนด และมีการประเมินผลทดสอบทั้งระบบฯ อย่างน้อยปีละครั้ง ณ หน่วยหรือพื้นที่ใช้งาน
  1. งานศึกษาและการจัดทำรายงานผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้แน่ใจว่าสินค้า,บริการเป็นมิตรและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (EIA : Environment Impact Assessment)
  2. งานตรวจสอบ สำรวจ สภาพพื้นที่รอบบริเวณซึ่งอาจส่งผลกระทบและมีปัจจัยต่อระบบและอุปกรณ์ใช้งาน อย่างน้อย 2 ปี/ครั้ง เพื่อร่วมวิเคราะห์และหาแนวทางแก้ไขต่อสภาพปัจจุบันความเป็นจริง
  3. อื่นๆ ตามความจำเป็นเหมาะสมฯ